Zapytanie ofertowe nr 3/2018

Sanok, dnia 26.11.2018r.

 

Dotyczy: dostawy zestawu pokrowców „Marimba One” do instrumentu Marimba One 9305 oraz zestawu pałek Marimba One KMR

I. Zamawiający.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku

ul. Podgórze 25 38-500 Sanok NIP: 687 14 43 413

 

II. Przedmiot zamówienia.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie pokrowców „Marimba One” do instrumentu Marimba One 9305 oraz zestawu pałek Marimba One KMR  finansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a. Zestaw pokrowców na instrument Marimba One 9305

- kolor czarny z czerwonymi elementami

- ilość 7 szt.

b. Zestaw pałek Marimba One KMR

- trzonki pałek rattanowe

- pełen zakres twardości pałek od super miękkich po twarde

3. Gwarancja i serwis.

Oferent udzieli 24 miesięcznej gwarancji oraz zapewni szybki i sprawny serwis do 30 dni.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 18.12.2018 r.

 

IV. Sposób przygotowania oferty.

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. Miejsce oraz termin składania oferty.

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: muzyksanok@onet.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Podgórze 25 38-500 Sanok do dnia 03.12.2018r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

 

VI. Ocena ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa – 100%, serwis, warunki gwarancji

 

VII. Informacje.

Dodatkowych informacji udziela dr Tomasz Tarnawczyk, tel. 608 407 358