dane osobowe

Ochrona danych osobowych

Informacja administratora

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku z siedzibę w Sanoku przy ul. Podgórze 25, 38-500 Sanok, tel.: 134645315, e-mail: sekretariat@psmsanok.pl.

 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor-odo@psmsanok.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki oświatowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe odział w Sanoku.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa – Prawo oświatowe, jest obligatoryjne.

 

Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest:
Grzegorz Wiciński,
tel. 695-397-191
email: inspektor-odo@psmsanok.pl

 

Klauzula informacyjna w związku ze zdalnym nauczaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikającym z realizacji zdalnego nauczania Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Wandy Kossakowej w Sanoku, informuje że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dziecka jest Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Wandy Kossakowej w Sanoku z siedzibę w Sanoku przy ul. Podgórze 25, 38-500 Sanok, tel.: 134645315, e-mail: sekretariat@psmsanok.pl.
 2. W jednostce powołany jest Inspektor ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor-odo@psmsanok.pl lub listownie na adres pocztowy jednostki.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadania w interesie publicznym, którym jest organizacja i prowadzenie nauczania zdalnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2022.186). Przepisy prawa nie określają jakie dane mają być przetwarzane w związku z realizacją tego zadania, dlatego minimalny zakres danych do realizacji tego celu przetwarzania określa Administrator i pozostaje on w zgodzie z danymi osobowymi, które szkoła przetwarza w stacjonarnym procesie kształcenia.
 4. Administrator przewiduje przetwarzanie wizerunków uczniów. Wizerunek ucznia będzie przetwarzany jedynie w związku z uczestnictwem w wideo lekcjach prowadzonych z użyciem platformy Google Workspace, prezentacjach dydaktycznych i celach statutowych jednostki oraz jej promocją.
 5. Zdalne nauczanie jest realizowane poprzez:

- Dziennik elektroniczny MobiReg dostarczany przez „DREAMTEC” Sp. z o.o.; 50-224 Wrocław, Plac Strzelecki 20,

- Platformę Google Workspace oraz aplikacje wchodzące w jej skład: dostawca usługi: Google.

 1. Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, aplikacjach służących do kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania. Należy dokładnie zapoznać się z regulaminami i Politykami prywatności dostawców usług i rozwiązań służących do zdalnego nauczania, z których korzystają uczniowie i nauczyciele.
 2. Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych będą przetwarzane przez okres trwania obowiązku nauki zdalnej. Dokumentacja jest przechowywane zgodnie z zapisami JRWA dla dokumentacji pedagogicznej.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18.
 4. Dane osobowe przetwarzane w procesie zdalnej nauki nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.
 5. Dane osobowe nie są profilowane ani przetwarzane automatycznie.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na realizacje ustawowego obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.
 7. Nie przewidujemy transferu danych do Państw trzecich. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisu Facebook, Google mają charakter ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook, Google posiada certyfikat EU-US-PrivacyShield dołączony do umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską. Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat PrivacyShield.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.