II stopień

INFORMATOR

na rok szkolny 2019 / 2020

PSM II st. – DZIAŁ INSTRUMENTALNY
(cykl 6 – letni)

 

Egzamin wstępny odbędzie się w dniu 06.06.2019 (czwartek)

egzamin ogólnomuzyczny:
godz. 8:30 – test pisemny
godz. 9:00 – 12:00 – egzamin ustny

egzamin praktyczny: godz. 9:30 – 12:00 – gra na instrumencie

 

KANDYDACI DO PSM II ST. 

Zakres wymagań z przedmiotów teoretycznych do egzaminu wstępnego PSM II st. w Sanoku

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

Rozpoznawanie interwałów, intonowanie głosem,

Gamy durowe i mollowe do 2 znaków – rozpoznawanie, intonowanie.

Trójdźwięki we wszystkich postaciach – rozpoznawanie, intonowanie.

Powtarzanie krótkich przebiegów rytmicznych.

Powtarzanie głosem krótkich zwrotów melodycznych.

Czytanie nut głosem.

Wykonywanie różnych odmian gam głosem.

Dyktando jednogłosowe (ewentualnie z drugim głosem, bez jego zapisu).

ZASADY MUZYKI

Interwały, budowa trójdźwięków, kadencja doskonała, triada harmoniczna, koło kwintowe, enharmonia, klucze muzyczne, gamy i ich odmiany, metrum, triola, kwintola, synkopa, diatonika, chromatyka, skale muzyczne, dysonans, konsonans.

AUDYCJE MUZYCZNE, WIADOMOŚCI O MUZYCE.

Elementy dzieła muzycznego (rytmika, melodyka, harmonika, dynamika, kolorystyka, artykulacja, agogika).

Faktura i jej rozpoznawanie (homofonia, polifonia).

Instrumenty muzyczne – ogólne wiadomości, rozpoznawanie brzmienia, klasyfikacja.

Wiadomości na temat budowy, historii, współczesnego wykonawstwa wybranego instrumentu (będącego głównym przedmiotem egzaminu kandydata).

Polskie tańce narodowe.

Podstawowe wiadomości na temat głównych form i gatunków muzycznych (sonata, forma sonatowa(allegro sonatowe), suita, symfonia, wariacje, rondo, opera, oratorium, pasja, msza)

Kandydaci są zobowiązani dołączyć do kwestionariusza zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w PSM II st. wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Na instrumenty dęte – zaświadczenie od lekarza pulmonologa (lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przy braku możliwości).

 

UWAGA!

Egzamin wstępny z teorii – w formie testu pisemnego i odpowiedzi ustnej.

Dodatkowych informacji udzielają dr Tomasz Tarnawczyk (sala 15)

mgr Maciej Harna (sala 42)

 

Kwestionariusz osobowy II st 2019

Kwestionariusz osobowy II st.

Kwestionariusz II PSM st. 2019

Kwestionariusz osobowy II st.

-

   WPISY II st 2019 jpg

 ———————————————————————————————-

PSM II st. – DZIAŁ WOKALNY (cykl 4 – letni)

Wymagania stawiane kandydatom:
- kandydat na wokalistykę nie musi mieć ukończonej szkoły muzycznej I stopnia,
- wiek co najmniej 14 lat oraz nie więcej niż 23 lata (chłopcy po przejściu mutacji),
- posiada predyspozycje głosowe i muzyczne (mieć do przygotowaną do zaśpiewania piosenkę)

Kandydaci są zobowiązani dołączyć do kwestionariusza zaświadczenie lekarskie od lekarza laryngologa o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia na wydziale wokalnym w PSM II st.

 

Kwestionariusz wokalistyka 2019

Kwestionariusz wokalistyka 2019

Kwestionariusz wokalistyka 2019

Kwestionariusz wokalistyka 2019

WPISY II st 2019 wokalistyka jpg