II stopień

UWAGA

kandydaci do PSM I i II stopnia

 

Harmonogram przesłuchań i egzaminów wstępnych do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sanoku będzie ustalony indywidualnie dla każdego kandydata. Lista zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w szkole w dniu 27  maja 2022r. termin przedłużony do dnia 31 maja 2022r.

O ustaleniu harmonogramu zawiadomimy każdego kandydata smsem na numer telefonu podany we wniosku.

* * * *

INFORMATOR

na rok szkolny 2022 / 2023

PSM II st. – DZIAŁ INSTRUMENTALNY
(cykl 6 – letni)

 Do szkoły muzycznej II st.  mogą ubiegać się osoby w wieku 10 – 19 lat oraz do 23 lat dla kandydatów na kontrabas.

Egzamin wstępny odbędzie się w dniu 03.06.2022 (piątek)

 godz. 8:30 – 9:00 - sala 308 - test z kształcenia słuchu i wiedzy ogólnomuzycznej

godz. 9:00 – Sala Koncertowa -  indywidualne przesłuchania instrumentalne wg ustalonego harmonogramu

od godz. 9:30 – sala 308 (po przesłuchaniu instrumentalnym) – egzamin ustny z wiedzy ogólnomuzycznej

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły muzycznej II st., w specjalności instrumentalistyka, zdają egzamin praktyczny z wybranego instrumentu. W repertuarze powinny być przygotowane: dowolna gama i pasaże, etiuda i 2 utwory o zróżnicowanym charakterze.

 

 Zakres wymagań z przedmiotów teoretycznych umożliwiający realizację podstawy programowej w szkole muzycznej II st.

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

Rozpoznawanie interwałów, intonowanie głosem,

Gamy durowe i mollowe do 2 znaków – rozpoznawanie, intonowanie.

Trójdźwięki we wszystkich postaciach – rozpoznawanie, intonowanie.

Powtarzanie krótkich przebiegów rytmicznych.

Powtarzanie głosem krótkich zwrotów melodycznych.

Czytanie nut głosem.

Wykonywanie różnych odmian gam głosem.

Dyktando jednogłosowe (ewentualnie z drugim głosem, bez jego zapisu).

ZASADY MUZYKI

Interwały, budowa trójdźwięków, kadencja doskonała, triada harmoniczna, koło kwintowe, enharmonia, klucze muzyczne, gamy i ich odmiany, metrum, triola, kwintola, synkopa, diatonika, chromatyka, skale muzyczne, dysonans, konsonans.

AUDYCJE MUZYCZNE, WIADOMOŚCI O MUZYCE.

Elementy dzieła muzycznego (rytmika, melodyka, harmonika, dynamika, kolorystyka, artykulacja, agogika).

Faktura i jej rozpoznawanie (homofonia, polifonia).

Instrumenty muzyczne – ogólne wiadomości, rozpoznawanie brzmienia, klasyfikacja.

Wiadomości na temat budowy, historii, współczesnego wykonawstwa wybranego instrumentu (będącego głównym przedmiotem egzaminu kandydata).

Polskie tańce narodowe.

Podstawowe wiadomości na temat głównych form i gatunków muzycznych (sonata, forma sonatowa(allegro sonatowe), suita, symfonia, wariacje, rondo, opera, oratorium, pasja, msza)

 

Szanowni Państwo, z dniem 29.04.2022r. uruchamiamy elektroniczny  nabór wniosków na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja”. Prosimy je wypełnić i przesłać do dnia 25.05.2022r. termin przedłużony do 30.05.2022r.

 

 Elektroniczny nabór wniosków – II stopień – instrumentalistyka>>>

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły muzycznej II st. zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły, w dniu egzaminów wstępnych lub w możliwie najszybszym terminie, zaświadczenia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej.

 

 

WPISY II st 2022 jpgZAPISY II st 2022

 

 

———————————————————————————————-

 

PSM II st. – DZIAŁ WOKALNY (cykl 4 – letni)

Egzamin wstępny odbędzie się
w dniu 03.06.2022 (piątek)  07.06.2022 (wtorek)

od godz. 11.00 

 

 

Wymagania stawiane kandydatom:
- kandydat na wokalistykę nie musi mieć ukończonej szkoły muzycznej I stopnia,
- wiek co najmniej 14 lat oraz nie więcej niż 23 lata (chłopcy po przejściu mutacji),
- posiada predyspozycje głosowe i muzyczne (mieć przygotowane do zaśpiewania
2 piosenki)

Kandydaci są zobowiązani doręczyć podczas egzaminów wstępnych lub  w możliwie najszybszym terminie, zaświadczenie lekarskie od lekarza laryngologa o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia na wydziale wokalnym w PSM II st.

 

Szanowni Państwo, z dniem 29.04.2022r. uruchamiamy elektroniczny  nabór wniosków na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja”. Prosimy je wypełnić i przesłać do dnia 25.05.2022r. termin przedłużony do dnia 30.05.2022r.

 

 Elektroniczny nabór wniosków – II stopień – wokalistyka>>>

WPISY II st 2022 wokalistyka 2 jpgZAPISY II st 2022 wokalistyka