Rekrutacja Ist.

Wniosek kandydata do PSM I stopnia w Sanoku
( * – pola wymagane )

Proszę o przyjęcie mojego dziecka *:

do Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
cyklu 6-letniego
cyklu 4-letniego

Kwestionariusz osobowy kandydata:

Imię pierwsze *:

Imię drugie:

Nazwisko *:

PESEL *:

Data urodzenia *:

Miejsce urodzenia *:

Adres zamieszkania – ulica, nr *:

Miejscowość *:

Kod pocztowy, poczta *:

telefon:

email:

Szkoła ogólnokształcąca na dzień 01.09.2022r. *:

klasa na dzień 01.09.2022 *:

Dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych) i telefony kontaktowe

1. Imię i nazwisko *:

1. Telefon *:

1. Email *:

2. Imię i nazwisko:

2. Telefon:

2. Email :

Instrumenty na których kandydat chce się uczyć (należy wybrać przynajmniej 2) *:
fortepian
akordeon
skrzypce
altówka
wiolonczela
kontrabas
gitara
flet
klarnet
fagot
saksofon
trąbka
waltornia
puzon
tuba
perkusja

Instrument preferowany *:

Szczególne zainteresowania kandydata:

Czy kandydat uczył się grać ?
Tak
Nie

Na jakim instrumencie? (pole wymagane jeśli kandydat uczył się grać)
nazwa instrumentu:

Jak długo? (pole wymagane jeśli kandydat uczył się grać)
lata nauki na instrumencie

Gdzie? (pole wymagane jeśli kandydat uczył się grać)
prywatnie, kurs, ognisko itp.

Czy kandydat dysponuje instrumentem na którym chce uczyć się grać?
Tak
Nie

W przypadku braku, czy istnieje możliwość zakupu instrumentu?
Tak
Nie

Czy kandydat posiada jakiś instrument w domu?
Tak
Nie

Jeśli zaznaczono tak to jaki? Nazwa instrumentu:

Na jakie zajęcia pozaszkolne dodatkowo uczęszcza kandydat? Ile razy w tygodniu?

Informacja o ewentualnych dysfunkcjach:

 

Ochrona danych osobowych

Informacja administratora

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku z siedzibę w Sanoku przy ul. Podgórze 25, 38-500 Sanok, tel.: 134645315, e-mail: sekretariat@psmsanok.pl.

 

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor-odo@psmsanok.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki oświatowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe odział w Sanoku.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa – Prawo oświatowe, jest obligatoryjne.

 

Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest:
Grzegorz Wiciński,

tel. 695-397-191

email: inspektor-odo@psmsanok.pl

 

podpis rodziców/opiekunów prawnych *:

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU DZIECKA

Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, konkursów, wyjazdów i uroczystości szkolnych organizowanych przez PSM I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku oraz wykorzystanie tego wizerunku na stronie internetowej szkoły, szkolnym profilu w serwisach społecznościowych (np. facebook), materiałach informacyjnych i reklamowych (zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zrzekam się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku, z tytułu wykorzystywania wizerunku, głosu, nagrań oraz wypowiedzi mojego dziecka na potrzeby określone w oświadczeniu.

podpis rodziców/opiekunów prawnych *: