Rekrutacja Ist.

Wniosek kandydata do PSM I stopnia w Sanoku
( * – pola wymagane )

Proszę o przyjęcie mojego dziecka *:

do Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
cyklu 6-letniego
cyklu 4-letniego

Kwestionariusz osobowy kandydata:

Imiona *:

Nazwisko *:

PESEL *:

Data urodzenia *:

Miejsce urodzenia *:

Adres zamieszkania – ulica, nr *:

Kod pocztowy, poczta *:

telefon:

email:

Szkoła ogólnokształcąca na dzień 01.09.2020r. *:

klasa na dzień 01.09.2020 *:

Dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych) i telefony kontaktowe

1. Imię i nazwisko *:

1. Telefon *:

1. Email *:

2. Imię i nazwisko:

2. Telefon:

Instrumenty na których kandydat chce się uczyć (należy wybrać przynajmniej 2) *:
fortepian
akordeon
skrzypce
altówka
wiolonczela
kontrabas
gitara
flet
klarnet
fagot
saksofon
trąbka
waltornia
puzon
tuba
perkusja

Instrument preferowany *:

Szczególne zainteresowania kandydata:

Czy kandydat uczył się grać ?
Tak
Nie

Na jakim instrumencie? (pole wymagane jeśli kandydat uczył się grać)
nazwa instrumentu:

Jak długo? (pole wymagane jeśli kandydat uczył się grać)
lata nauki na instrumencie

Gdzie? (pole wymagane jeśli kandydat uczył się grać)
prywatnie, kurs, ognisko itp.

Czy kandydat dysponuje instrumentem na którym chce uczyć się grać?
Tak
Nie

W przypadku braku, czy istnieje możliwość zakupu instrumentu?
Tak
Nie

Czy kandydat posiada jakiś instrument w domu?
Tak
Nie

Jeśli zaznaczono tak to jaki? Nazwa instrumentu:

Na jakie zajęcia pozaszkolne dodatkowo uczęszcza kandydat? Ile razy w tygodniu?

Informacja o ewentualnych dysfunkcjach:

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że administratorem Państwa oraz dziecka danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Podgórze 25.
Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę w celu rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku (Art. 142 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Dz.U.2018.996 t.j. ze zm.).
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe: inspektor-odo@wp.pl.
Odbiorcami Państwa oraz kandydata danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Państwa oraz kandydata dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
Państwa oraz kandydata dane osobowe zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do Szkoły. Dane osobowe kandydata nieprzyjętego do Szkoły zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich i kandydata danych osobowych, ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa lub dziecka danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.
Państwa oraz kandydata dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.

podpis rodziców/opiekunów prawnych *:

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU DZIECKA

Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, konkursów, wyjazdów i uroczystości szkolnych organizowanych przez PSM I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku oraz wykorzystanie tego wizerunku na stronie internetowej szkoły, szkolnym profilu w serwisach społecznościowych (np. facebook), materiałach informacyjnych i reklamowych (zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zrzekam się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku, z tytułu wykorzystywania wizerunku, głosu, nagrań oraz wypowiedzi mojego dziecka na potrzeby określone w oświadczeniu.

podpis rodziców/opiekunów prawnych *: