UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/2018

Sanok, dnia 03.10.2018r.

 

 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/2018

 

W wyniku prac Komisji z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie Zapytania Ofertowego 2/2018 na „Dostawę instrumentu sztabkowego marimby 5-oktawowej” została wyłoniona oferta spełniająca kryteria zamówienia: oferent – MaxiArt.

Zdaniem zamawiającego, oferowany przedmiot zamówienia pierwszego Oferenta nie spełnia wszystkich kryteriów opisu przedmiotu zamówienia, a drugiego Oferenta w znaczący sposób przewyższa kwotę jaką zamawiający przeznaczył na jego realizację.