UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2018

Sanok, dnia 24.09.2018r.

 

 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2018

 

W wyniku prac Komisji z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie Zapytania Ofertowego na „Dostawę instrumentu sztabkowego marimby 5-oktawowej wraz z zestawem pokrowców” nie została wyłoniona żadna oferta.

Zamawiający informuje, że zostały zgłoszone 2 oferty.

Zdaniem zamawiającego, oferowane przedmioty zamówienia pierwszego Oferenta nie spełniają wszystkich kryteriów opisu przedmiotów zamówienia, a drugiego Oferenta w znaczący sposób przewyższają kwotę jaką zamawiający przeznaczył na jego realizację.

Jednocześnie informujemy, że po doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia niezwłocznie ogłosimy kolejne zapytanie ofertowe.